• Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00

Szanowni Państwo

Ogłoszenie - od 01 kwietnia 2022 zmiany w Regulaminie świadczenia usług dostępu do sieci INTERNET

Informujemy, że na skutek zmian prawnych dotyczących ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. art. 59ea (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598) dokonujemy następujących zmian w Regulaminie świadczenia usług.

VI. § 9.
ust. 1.
dotychczasowy zapis
"Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku."

otrzymał następujące brzmienie
"Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku lub gotówkowo w BOK Dostawcy."

ust. 8.
Dotychczasowy zapis
"Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy"
otrzymał następujące brzmienie
"Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności do na rachunek bankowy Dostawcy, lub do kasy w BOK Dostawcy"

Nowe zapisy w Regulaminie będą obowiązywać od 01-04-2022.
Informujemy, że do dnia 31 marca 2022r mogą Państwo skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji powyższych zmian. Dla umów na czas określonych przy ich wypowiedzeniu będziemy dochodzić zwrotu przyznanych ulg z których Państwo korzystają.

 

________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie - od 12 grudnia 2018 zmiany w Regulaminie świadczenia usług dostępu do sieci INTERNET


Szanowni Państwo
Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy po zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r Dz. U. 2018, poz. 1118, której treść jest dostępna w internecie na stronie rządowej pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001118

Z tego powodu dokonaliśmy zmiany w Regulaminie i we wzorach umów na świadczone usługi dostępu do sieci Internet. Zmiany dotyczą treści umów wraz z ich załącznikami i przede wszystkim wpływają na sposób dokonywania na odległość zmian warunków umowy.

Zmiany które nastąpiły, nie powodują konieczności podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych czynności , oraz nie wpływają na wysokość opłat.

Zmiany w umowie oprócz formy pisemnej, na życzenie abonenta mogą być realizowane w formie dokumentowej , również przy zastosowania środków technicznych do komunikacji na odległość. W przypadku zmian umowy w formie dokumentowej, Operator dostarczy Abonentowi treść tych zmian na trwałym nośniku wraz z oświadczeniem Abonenta o ich akceptacji. Jeżeli zamówienie zmian w umowie będzie jednostronne, przy użyciu środków do komunikacji na odległość (np. e-mail), wówczas Operator powiadomi Abonenta o realizacji wraz z datą i zakresem zmian, bądź odmowie realizacji zamówienia z podaniem przyczyn odmowy.

Pełna treść Regulaminu po zmianach: Regulamin usług i wzorca umowy na dostęp do sieci Internet : Umowa

Informujemy, że do dnia 12 grudnia 2018r mogą Państwo skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji powyższych zmian. Dla umów na czas określonych przy ich wypowiedzeniu będziemy dochodzić zwrotu przyznanych ulg z których Państwo korzystają.