• Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00

Zmiany prawne w umowach

Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 21 grudnia zmienia się prawo telekomunikacyjne❗
W związku z powyższym musimy dostosować do niego umowy jakie Państwo z nami zawarli (o świadczenie
usług telekomunikacyjnych)
Co się zmienia od 21 grudnia 2020❓
👉Jeśli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na
naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub
odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w
formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@introlan.pl lub przez
telefon 86 2198000 w trakcie rozmowy – zamówienie nagrywania rozmowy) a nie tak jak dotychczas tylko w formie pisemnej.
👉W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia
roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie
oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy zgodny z okresem wypowiedzenia.
👉Jeśli będzie zbliżał się termin do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin w którym
umowa może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Cię o tym wcześniej, tak
abyś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami. W przypadku przejścia umowy na czas
nieoznaczony będziesz miał możliwość wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
👉Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas
wypełniając wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym utworzonym przez stosowny
Urząd. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług - wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1
dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem bez długiej przerwy w dostępie do sieci.
👉Raz w roku będziemy informować Cię o naszych najkorzystniejszych ofertach! (tylko dla Klientów którzy
wyrazili zgody marketingowe).

Jeśli nie akceptują Państwo wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy
abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie
wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki
została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o
których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego w kraju.