• Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00

Ogłoszenie - od 12 grudnia 2018 zmiany w Regulaminie świadczenia usług dostępu do sieci INTERNET


Szanowni Państwo
Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy po zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r Dz. U. 2018, poz. 1118, której treść jest dostępna w internecie na stronie rządowej pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001118

Z tego powodu dokonaliśmy zmiany w Regulaminie i we wzorach umów na świadczone usługi dostępu do sieci Internet. Zmiany dotyczą treści umów wraz z ich załącznikami i przede wszystkim wpływają na sposób dokonywania na odległość zmian warunków umowy.

Zmiany które nastąpiły, nie powodują konieczności podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych czynności , oraz nie wpływają na wysokość opłat.

Zmiany w umowie oprócz formy pisemnej, na życzenie abonenta mogą być realizowane w formie dokumentowej , również przy zastosowania środków technicznych do komunikacji na odległość. W przypadku zmian umowy w formie dokumentowej, Operator dostarczy Abonentowi treść tych zmian na trwałym nośniku wraz z oświadczeniem Abonenta o ich akceptacji. Jeżeli zamówienie zmian w umowie będzie jednostronne, przy użyciu środków do komunikacji na odległość (np. e-mail), wówczas Operator powiadomi Abonenta o realizacji wraz z datą i zakresem zmian, bądź odmowie realizacji zamówienia z podaniem przyczyn odmowy.

Pełna treść Regulaminu po zmianach: Regulamin usług i wzorca umowy na dostęp do sieci Internet : Umowa

Informujemy, że do dnia 12 grudnia 2018r mogą Państwo skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji powyższych zmian. Dla umów na czas określonych przy ich wypowiedzeniu będziemy dochodzić zwrotu przyznanych ulg z których Państwo korzystają.